Przystań
żeglarska
Galeria
Regulamin
REGULAMIN PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ
„PARK PÓŁNOCNY” W MALBORKU
 
 
I. Informacje ogólne:
 1. Przystań usytuowana jest w miejscowości Malbork
 2. Zarządca Przystani:
  • Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku spółka z o.o., ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork, tel. 55 2722413, e-mail: info@caw.malbork.pl
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad etykiety żeglarskiej oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
 4. Operator gwarantuje dozór fizyczny od 27.04.2024 do 31.10.2024 w godzinach 6.00 – 22.00;
 5. Na przystani obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 06.00. 
 6. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za usługi ustalony przez: Urząd Miasta w Malborku, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 7. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Przystani, Operator oraz Zarządca nie odpowiada.
II. Obsługa jednostek pływających:
 1. Prawo do zatrzymania się w Przystani przysługuje wszystkim jednostkom pływającym o zanurzeniu do 1,6 m o ile pozwala na to miejsce w basenie Przystani.
 2. Załogi jednostek odwiedzających cumują na wyznaczonych miejscach gościnnych.
 3. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania obsługi Przystani o każdym wpłynięciu lub wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu lub bezpośrednio w bosmanacie. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z Przystani transportem kołowym.
 4. Wszelkich formalności związanych z postojem jachtów, w tym wnoszenie opłat, należy dokonywać niezwłocznie po zacumowaniu, lub przyjeździe na teren przystani.
 5. Na wezwanie pracownika Przystani kapitan jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki. Pracownicy Przystani mają prawo wstępu na jednostkę celem przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów portowych.
 6. Pracownik przystani ma prawo wejść na jednostkę w czasie nieobecności załogi w razie potrzeby poprawienia cumowania, lub z innych względów bezpieczeństwa.
 7. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury:
  • Zatrzymanie się w basenie Przystani, zgłoszenie postoju u pracownika obsługi Przystani.
  • Dokonanie wpisu do „Rejestru wejść i wyjść jednostek pływających”.
  • Dokonanie opłaty postojowej i oznakowanie tego faktu.
  • Zajęcie wyznaczonego przez pracownika obsługi Przystani miejsca przy nabrzeżu.
 8. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika Przystani załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju.
 9. Opłaty wnosi się w następującej formie: gotówka/przelew
 10. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu, którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy, odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki w przystani.
 11. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi Operator i Zarządca nie odpowiada.
 12. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani może się odbywać jedynie w porozumieniu z pracownikiem obsługi Przystani.
III. Przepisy porządkowe:
 1. Na pomostach mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających, lub mające zgodę obsługi przystani. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten, do jakiego są przeznaczone.
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Na terenie przystani zabrania się:
  • korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela,
  • wyprowadzania psów bez smyczy oraz pozostawiania ich bez nadzoru. Na właścicielach spoczywa obowiązek sprzątania po swoich pupilach.
  • zaśmiecania i zanieczyszczanie terenu przystani i wód; na przystani jest prowadzona selekcja śmieci,
  • niszczenia elementów Przystani,
  • zanieczyszczania środowiska naturalnego: wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
  • niszczenia roślinności oraz ingerencji w życie dzikich zwierząt,
  • tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipu,
  • picia alkoholu, oraz przebywania osób nietrzeźwych,
  • zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych, oraz przebywania osób będących pod ich wpływem,
  • wędkowania,
  • kąpieli,
  • biwakowania, grillowania i rozpalania ognisk bez zgody obsługi przystani,
  • wykonywania jakichkolwiek prac remontowych na zacumowanych jednostkach, poza miejscami wskazanymi przez obsługę; (zawsze w poszanowaniu środowiska naturalnego i komfortu innych użytkowników),
  • parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami,
  • mycia samochodów i innych pojazdów; za ewentualne szkody Operator i Zarządca nie odpowiada,
  • slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani,
  • prowadzenia działalności gospodarczej - bez zgody Zarządcy,
  • zakłócania ciszy nocnej. 
IV. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p. poż.
 1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien bezzwłocznie powiadomić pracowników Przystani oraz podjąć niezbędne działania ratunkowe. W sytuacjach wymagających udzielenia pomocy medycznej należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 3. Pracownik Przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie Przystani, które powinny stosować się do jego poleceń.
V. Zimowanie jednostek:
 1. Jednostki pływające i sprzęt prywatny może stacjonować na terenie Przystani w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługi po złożeniu „Deklaracji zimowania” i zawarciu stosownej umowy.
 2. Za postój jednostek na terenie przystani pobiera się opłatę zgodną z cennikiem.
 3. Opłatę uiszcza się za cały czas „zimowania” z góry.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad regulaminu.
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649