Hotel Parkowy
Galeria
     
ratusz.pl
 
 
Regulamin
Regulamin Hotelu Parkowy
 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 1400- 1200.
 2. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został‚ wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość‡ hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 1200 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Nie opuszczenie pokoju po godzinie 1200 traktowane jest jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 1800, naliczona zostanie opłata za pół‚ doby.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo, do zarządania płatności „z góry” w przypadku gości będących w hotelu po raz pierwszy.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub szkodę™ osobom w nim przebywającym, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 8. W czasie wynajmu gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom nie zameldowanym.
 9. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju gościa w godzinach od 800- 2200.
 10. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200- 600. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek zachowywania się tak, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji.
 12. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w  hotelu,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową  lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń„ RTV oraz komputerowych.
 15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdzającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 
Dziękujemy za przestrzeganie zasad regulaminu i życzymy miłego pobytu!!!
 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork
tel/fax +48 55 272 24 13
e-mail: hotel@caw.malbork.pl, info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

NIP: 579-22-48-912
REGON: 221574649